TESTING SPAI BACKGROUNDS in STYLE blocks

SPAI ORIGINAL
DIV cu background fara domeniu
................ ................ ... .......... ..... ........... ............ ........... .......... ......... ......... ........ . . . . .... . . ..... .. .. . . . .... ....
DIV cu background fara domeniu
................ ................ ... .......... ..... ........... ............ ........... .......... ......... ......... ........ . . . . .... . . ..... .. .. . . . .... ....
DIV cu background complet origine
................ ................ ... .......... ..... ........... ............ ........... .......... ......... ......... ........ . . . . .... . . .....
DIV cu background complet origine
................ ................ ... .......... ..... ........... ............ ........... .......... ......... ......... ........ . . . . .... . . .....
DIV2 cu background multiplu
................ ................ ... .......... ..... ........... ............ ........... .......... ......... ......... ........ . . . . .... . . .....
DIV2 cu background multiplu
................ ................ ... .......... ..... ........... ............ ........... .......... ......... ......... ........ . . . . .... . . .....
DIV cu background URL complet origine padding
................ ................ ... .......... ..... ........... ............ ........... .......... ......... ......... ........ . . . . .... . . .....
DIV cu background URL complet origine padding
................ ................ ... .......... ..... ........... ............ ........... .......... ......... ......... ........ . . . . .... . . .....
SPAN inline block cu background complet origine SPAN inline block cu background complet origine
DIV cu background POSITION % HTTP.
................ ................ ... .......... ..... ........... ............ ........... .......... ......... ......... ........ . . . . .... . . .....
DIV cu background POSITION % HTTP.
................ ................ ... .......... ..... ........... ............ ........... .......... ......... ......... ........ . . . . .... . . .....
DIV cu background SHIFTED.
................ ................ ... .......... ..... ........... ............ ........... .......... ......... ......... ........ . . . . .... . . .....
DIV cu background SHIFTED.
................ ................ ... .......... ..... ........... ............ ........... .......... ......... ......... ........ . . . . .... . . .....
DIV cu background COVER.
................ ................ ... .......... ..... ........... ............ ........... .......... ......... ......... ........ . . . . .... . . .....
DIV cu background COVER.
................ ................ ... .......... ..... ........... ............ ........... .......... ......... ......... ........ . . . . .... . . .....
DIV cu background CONTAIN.
................ ................ ... .......... ..... ........... ............ ........... .......... ......... ......... ........ . . . . .... . . .....
DIV cu background CONTAIN.
................ ................ ... .......... ..... ........... ............ ........... .......... ......... ......... ........ . . . . .... . . .....
DIV2 cu background INLINE placeholder.
................ ................ ... .......... ..... ........... ............ ........... .......... ......... ......... ........ . . . . .... . . .....
DIV2 cu background INLINE placeholder.
................ ................ ... .......... ..... ........... ............ ........... .......... ......... ......... ........ . . . . .... . . .....
DIV2 cu background LQIP
................ ................ ... .......... ..... ........... ............ ........... .......... ......... ......... ........ . . . . .... . . .....
DIV2 cu background LQIP
................ ................ ... .......... ..... ........... ............ ........... .......... ......... ......... ........ . . . . .... . . .....